[bvi]

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2020 рік

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3м)
за 2020 рік
КОДИ
Установа Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35045548
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 – Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0617520 – Реалізація Національної програми інформатизації
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів – усього X 010 15 000,00 15 000,00 14 900,00 14 900,00
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 020
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030
202100000024187327 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оплата праці 2110 040
Заробітна плата 2111 050
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070
Використання товарів і послуг 2200 080
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
Оплата теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170
Оплата електроенергії 2273 180
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360
Капітальні  видатки 3000 370 15 000,00 14 900,00 14 900,00
202100000024187327 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Придбання основного капіталу 3100 380 15 000,00 14 900,00 14 900,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 15 000,00 14 900,00 14 900,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
202100000024187327 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інші видатки 5000 640 X 15 000,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник Яна ГОРНЯК
Головний бухгалтер Оксана КУТ
” 16 ” січня 2021р.