Меню на середу 8 лютого Сніданок: Банош по-гуцульськи з твердим сиром. Хліб цільнозерновий з маслом. Молоко. Обід: Суп гороховий з грінками. Вареники з м’ясом. Компот з фруктів. Вечеря: Салат з капусти і моркви. Куліш (крупа пшоняна) з курячим м’ясом. Чай трав’яний.

Освітні програми

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою закладу дошкільної освіти № 28

Протокол від 30.08. 2022 № 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор закладу        дошкільної освіти № 28

____________Я.ГОРНЯК

 

 

                                  Освітня програма закладу дошкільної освіти №28  загального розвитку

                                                       Ужгородської міської ради  Закарпатської області

 

на 2022 – 2023 навчальний рік

                 

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  здобувачів освіти

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процессу

Розділ ІV. Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Вступ

Згідно статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту»  заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі ЗДО № 28)  спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма  ЗДО № 28 на 2022/2023 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33 від 12.01.2021р.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом дошкільної освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати здобувачів освіти;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета  і  завдання  освітньої  програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в  ЗДО №28;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних  процесів у дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх дітей, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей з ООП в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти;
 • розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та логіко-математичної.

Відповідно до листа МОН від 27.07. 2022 № 1/8504-22  одним із провідних напрямів діяльності ЗДО у 2022/2023 н. р. є формування соціально-громадянської компетентності; зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню  позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури.

Організація освітньої діяльності в ЗДО №28 у 2022/2023 навчальному році буде здійснюватися відповідно до нормативних документів МОН України та згідно Стратегії розвитку ЗДО №28, схваленої педагогічною радою закладу 21.02.2022 (протокол №3) й буде спрямована  на реалізацію таких завдань:

 • модернізацію та покращення якості надання освітніх послуг, в тому числі шляхом вдосконалення системи плануванняосвітнього процессу;
 • створення розвивального освітнього середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, максимальне використання його для формування компетентостей дошкільника, застосовуючи класичні та інноваційні педагогічні технології;
 • налагодження партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
 • сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних  працівників
 • активізацію роботи щодо якісної організації інклюзивної освіти.

 

Педагоги ЗДО №28 забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей умінь узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

 

 

 

 

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти

 

У 2022/2023 навчальному році у ЗДО №28 функціонуватимуть такі групи:

Група Кількість дітей Примітка
І молодша «Малятко» 15
ІІ молодша №1 «Ромашка» 20
ІІ молодша  №2 «Сонечко» 20 Інклюзивна
Середня «Дзвіночок» 30
Старша №1 «Білочка» 22 Інклюзивна
Старша №2 «Бджілка» 23
Всього 6 груп 130 дітей

 

Освітній процес у ЗДО № 28 здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів набуття компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Освітній процес у 2022-2023 навчальному році здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через реалізацію освітніх  програм:

 • для молодшого дошкільного віку:
 • І молодша група «Малятко» – Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», автор Білан О.І., рекомендованої Міністерством освіти і науки України ( протокол №6 від 03.12.2021 , зареєстровано у Каталозі за №1.0025-2021);
 • ІІ молодша група «Сонечко» (інклюзивна) – Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», автор Білан О.І., рекомендованої Міністерством освіти і науки України (протокол №6 від 03.12.2021 , зареєстровано у Каталозі за №1.0025-2021);

 – ІІ молодша група «Ромашка» – Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку «Впевнений старт», за заг.науков. редакцією Піроженко Т.О., рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.07.2020р. №1/11-4934);

 • для середнього дошкільного віку

середня група  «Дзвіночок» – Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку «Впевнений старт», за заг.науков. редакцією Піроженко Т.О., рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 12.07.2019р. №1/11-6327);

 • для старшого дошкільного віку

старша група «Білочка» (інклюзивна),

 старша група  «Бджілка»  – Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», за заг.науков. редакцією Піроженко Т.О., рекомендованої Міністерством освіти і науки України (протокол №2 від 26.04.2022р. зареєстровано у Каталозі за номером №1.008-2022).

Організація освітнього процесу в інклюзивних групах здійснюється за освітніми  программи для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозологій),  рекомендованими Міністерством освіти і науки України – комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» / Наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник. Гриф Міністерства освіти і науки від 04.04.2013 № 1/11-6544.

  Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2022/2023 навчальному році будуть упроваджуватись елементи таких парціальних програм для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

– «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма  з національно-патріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку, за заг.науков. редакцією Рейпольської О.Д., рекомендованої Міністерством освіти і науки України (протокол №3 від 21.06.2022р. , зареєстровано у Каталозі за номером №1.009-2022);

 • «Моя країна -Україна». Парціальна програма з національно-патріотичного виховання для дітей  старшого дошкільного віку. Комплект.  Автори : Гавриш Н.В., Косенчук О.Г., Піроженко Т.В., рекомендованої Міністерством освіти і науки України (протокол №4 від 29.06.2022р. , зареєстровано у Каталозі за номером №1.0013-2022);

У 2022/2023 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

 • гурток «Чарівні пальчики» для дітей ІІ молодших груп                                                           ( керівник гуртка ГорватА.К. );
 • логопедичний гурток «Лого світ» для дітей середньої та старших груп   (керівник гуртка – Яремчук І.В.)

Мова навчання та виховання дітей українська

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,   загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку
(від 1 до 2 років)
перша молодша
(від 2 до 3 років)
друга молодша
(від 3 до 4 років)
середня
(від 4 до 5 років)
старша
(від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 2 2 2
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 13 14 17
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

Примітки:

 1.  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.
 2. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня.
 3. Заняття з гурткової роботи проводиться у ІІ половину дня.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Дотримання  взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх напрямів Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес. Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.

 

 

 

 

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямків,

 логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ЗДО №28 у 2022/2023 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітній напрям Зміст освітнього процесу

 

Особистість дитини Передбачає:

– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина      в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

сформованість початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомлення необхідності збереження ресурсів планети і особистої причетності до цього. Природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.     Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини Передбачає:

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови

Дитина в світі мистецтва Передбачає:

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини Передбачає:

розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Передбачає:

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

 

 

 

 

 

 

 

 
 Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

    Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» Освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

   Термін навчання. Навчальний рік у ЗДО № 28 починається 1 вересня 2022 року і закінчується 31 травня 2023 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2023 року.

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

·         у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;

·         у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

·         у середній групі – 20 хвилин;

·         у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботи закладу дошкільної освіти № 28 загального розвитку  Ужгородськоміської ради Закарпатської області для груп повного дня: 12 годин 5 разів на тиждень –  з 7.00 до 19.00.

Режим роботи інклюзивних груп :  з 7.30 до 17.30

     З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2022/2023 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):
 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • підгрупові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

 

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • підсумкові заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

     Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної діяльності та фізичного розвитку, гурткова робота. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку й індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО №28 планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність  подання програмового матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

Окрім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається  самостійна  діяльність дітей: ігрова, художня, рухова.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу)  розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина з ООП). Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП, згідно рекомендацій ІРЦ з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини. Корекційно-розвиткові заняття проводяться педагогами ЗДО та  із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи  закладу дошкільної освіти  № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області  на 2022/2023 н.р.;
 • режиму роботи груп та ЗДО №28.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес здійснюється в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї,  педагогами закладу, практичним психологом, медичним працівником, вихователем-методистом, директором здійснюється просвітницька, консультативна робота.

Основні форми

 • організація індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Основні напрями:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних  особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV                                                   

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі − Положення) у закладі дошкільної освіти  № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради»  розроблено відповідно до вимог статей 26, 40, 41, 62, 67 Закону України «Про освіту», статей 20, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», погоджено педагогічною радою закладу 15.12.2021р. (протокол №2) та затверджено наказом від 15.12.2021 №.

Внутрішня система забезпечення якості освіти  включає наступні компоненти:

 • стратегія (політика) та процедури ВСЗЯО оцінювання освітньої діяльності;
 • організаційно-функціональна структура ВСЗЯО;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, наявність інформаційних систем для ефективного управління закладом дошкільної освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; створення інклюзивного освітнього середовища;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контр­оль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, ре­зультатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

– удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розви­ток компетентності здобувані в освіти;

– посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

– формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти ЗДО №28;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освіт­нім процесом;

– максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.

Процедура Контролю у ЗДО №28  визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклогра­ми, відповідно до методичних рекомендації,

Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у ЗДО №28  напрямів. Для процедур Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту доби­раються доцільні методи та джерела отримання інформації.

Моніторинг є методом та формою Контролю. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

– аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

– звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;

– проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку за­кладу дошкільної освіти у Програмі розвитку;

– аналізу підсумків діяльності ЗДО №28 за навчальний рік та оздоровчий період – щорічне самооцінювання.

Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентнос­ті вихованців відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

– на початку навчального року (вересень) – проводиться з метою виявлення рівня роз­витку дітей;

– у кінці навчального року (квітень – травень) – з метою порівняльного аналізу ре­зультатів на початок і кінець року.

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи іншої ди­тини.

Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

Моніторинг проводять вихователі, фахівці – музичні керівники, інструктор з фізичної культури. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює сестра медична старша. За потреби  діагностичні процедури може про­водити вихователь-методист.

Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педа­гогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії роз­витку і оцінюють єдину картину у віковій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своє­часні коригувальні дії з наданням рекомендацій батькам або особам, які їх замінюють.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати ор­ганізованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо.