[bvi]

Звіт про фінансові результати за 2020 рік форма 2

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35045548
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2020 рік
Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування 2010 6 181 787 5 156 283
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 174 751 442 476
Доходи від продажу активів 2030
Фінансові доходи 2040
Інші доходи від обмінних операцій 2050
Усього доходів від обмінних операцій 2080 6 356 538 5 598 759
Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження 2090
Неподаткові надходження 2100
Трансферти 2110
Надходження до державних цільових фондів 2120
Інші доходи від необмінних операцій 2130
Усього доходів від необмінних операцій 2170
Усього доходів 2200 6 356 538 5 598 759
ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 6 046 678 5 508 340
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 177 636
Витрати з продажу активів 2230
Фінансові витрати 2240
Інші витрати за обмінними операціями 2250 203
Усього витрат за обмінними операціями 2290 6 224 517 5 508 340
202100000024569057 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 1 з 3
Витрати за необмінними операціями
Трансферти 2300
Інші витрати за необмінними операціями 2310
Усього витрат за необмінними операціями 2340
Усього витрат 2380 6 224 517 5 508 340
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 132 021 90 419
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420
Оборона 2430
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440
Економічна діяльність 2450 17 436
Охорона навколишнього природного середовища 2460
Житлово-комунальне господарство 2470
Охорона здоров’я 2480
Духовний та фізичний розвиток 2490
Освіта 2500 6 207 081 5 508 340
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510
УСЬОГО: 2520 6 224 517 5 508 340
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на звітний рік фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 4 мінус графа 3) план на звітний рік із урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 7 мінус графа 6)
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДИ
Податкові надходження 2530
Неподаткові надходження 2540
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542
Інші неподаткові надходження 2543
Власні надходження бюджетних установ 2544
Доходи від операцій з капіталом 2550
Офіційні трансферти, з них: 2560
від органів державного управління 2561
Цільові фонди 2570
Надходження державних цільових фондів 2580
Надходження Пенсійного фонду України 2581
202100000024569057 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 2 з 3
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582
Надходження Фонду соціального страхування України 2583
Інші надходження 2590
Усього доходів 2600
ВИТРАТИ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610
Використання товарів і послуг 2620
Обслуговування боргових зобов’язань 2630
Поточні трансферти, з них: 2640
органам державного управління інших рівнів 2641
Соціальне забезпечення 2650
Інші поточні видатки 2660
Нерозподілені видатки 2670
Придбання основного капіталу 2680
Капітальні трансферти, з них: 2690
органам державного управління інших рівнів 2691
Внутрішнє кредитування 2700
Зовнішнє кредитування 2710
Усього витрат 2780
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 4 272 149 3 213 758
Відрахування на соціальні заходи 2830 955 879 704 038
Матеріальні витрати 2840 855 447 1 507 867
Амортизація 2850 140 839 82 677
Інші витрати 2860 203
Усього 2890 6 224 517 5 508 340
Керівник (посадова особа) Яна ГОРНЯК
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Оксана КУТ