Меню на середу 8 лютого Сніданок: Банош по-гуцульськи з твердим сиром. Хліб цільнозерновий з маслом. Молоко. Обід: Суп гороховий з грінками. Вареники з м’ясом. Компот з фруктів. Вечеря: Салат з капусти і моркви. Куліш (крупа пшоняна) з курячим м’ясом. Чай трав’яний.

Баланс на 01 січня 2021 рік

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35045548
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
БАЛАНС
на  01  січня 2021 року
Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 5 626 094 5 592 995
первісна вартість 1001 6 653 989 6 741 403
знос 1002 1 027 895 1 148 408
Інвестиційна нерухомість: 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Нематеріальні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Незавершені капітальні інвестиції 1030
Довгострокові біологічні активи: 1040
первісна вартість 1041
накопичена амортизація 1042
Запаси 1050 185 594 290 702
Виробництво 1060
Поточні біологічні активи 1090
Усього за розділом І 1095 5 811 688 5 883 697
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110
цінні папери, крім акцій 1111
акції та інші форми участі в капіталі 1112
Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом 1120
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 3 366 3 058
за наданими кредитами 1130
за виданими авансами 1135
202100000024193800 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 1 з 3
за розрахунками із соціального страхування 1140 4 135
за внутрішніми розрахунками 1145
інша поточна дебіторська заборгованість 1150
Поточні фінансові інвестиції 1155
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:
національній валюті, у тому числі в: 1160 191 015 215 659
касі 1161
казначействі 1162 191 015 215 659
установах банків 1163
дорозі 1164
іноземній валюті 1165
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку 1170
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175
національній валюті 1176
іноземній валюті 1177
Інші фінансові активи 1180
Усього за розділом ІІ 1195 194 381 222 852
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200
БАЛАНС 1300 6 006 069 6 106 549
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 5 626 094 5 592 995
Капітал у дооцінках 1410
Фінансовий результат 1420 352 102 484 123
Капітал у підприємствах 1430
Резерви 1440
Цільове фінансування 1450
Усього за розділом І 1495 5 978 196 6 077 118
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами 1500
за кредитами 1510
інші довгострокові зобов’язання 1520
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530
Поточні зобов’язання:
за платежами до бюджету 1540 806
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 27 873 25 296
за кредитами 1550
за одержаними авансами 1555
за розрахунками з оплати праці 1560 3 329
за розрахунками із соціального страхування 1565
за внутрішніми розрахунками 1570
інші поточні зобов’язання, з них: 1575
за цінними паперами 1576
Усього за розділом ІІ 1595 27 873 29 431
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600
202100000024193800 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 2 з 3
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700
БАЛАНС 1800 6 006 069 6 106 549
Керівник (посадова особа) Яна ГОРНЯК
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Оксана КУТ