Меню на середу 8 лютого Сніданок: Банош по-гуцульськи з твердим сиром. Хліб цільнозерновий з маслом. Молоко. Обід: Суп гороховий з грінками. Вареники з м’ясом. Компот з фруктів. Вечеря: Салат з капусти і моркви. Куліш (крупа пшоняна) з курячим м’ясом. Чай трав’яний.

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти №28

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою закладу дошкільної освіти № 28

Протокол від 22.12. 2021 № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом закладу дошкільної освіти № 28

від  22. 12.2021 № 25-О

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

закладу дошкільної освіти №28

загального розвитку

Ужгородської міської ради

Закарпатської області

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі − Положення) у закладі дошкільної освіти  № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради»  (далі – ЗДО №28) розроблено відповідно до вимог статей 26, 40, 41, 62, 67 Закону України «Про освіту», статей 20, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33),  наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», Статуту закладу та інших нормативних документів.

1.2. Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в ЗДО №28 затверджується керівником за попереднім схваленням педагогічною радою.

1.3. Положення поширюється на всіх працівників ЗДО, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, зокрема на працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу в межах наданих йому повноважень.

1.6. Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить керівник закладу дошкільної освіти за погодженням з педагогічною радою.

1.7. Критерії ефективності ВСЗЯО:

– всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

– якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

– наявність освітніх, методичних, матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу;

– дієва система управління ЗДО.

1.8. Компоненти внутрішньої системи якості освіти ЗДО №28:

 • стратегія (політика) та процедури ВСЗЯО та оцінювання освітньої діяльності;
 • організаційно-функціональна структура ВСЗЯО;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, наявність інформаційних систем для ефективного управління закладом дошкільної освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; створення інклюзивного освітнього середовища;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

 

ІІ. Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти

 

2.1. Основна мета стратегії (політики):

– забезпечення та гарантування якості дошкільної освіти;

– формування довіри суспільства до ЗДО №28 загального розвитку Ужгородської міської ради

2.2. Завдання стратегії (політики):           

– створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних  особливостей, культурних потреб;

– сприяти безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

–  налагодити партнерську взаємодію всіх учасників освітнього процесу для досягнення цілей ЗДО, формувати культуру довіри,  та чесності;

– забезпечувати інформаційну відкритість діяльності ЗДО №28;

– запобігати та протидіяти проявам дискримінації та булінгу (цькуванню);

– активізувати роботу щодо якісної організації інклюзивної освіти

– знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

 

2.3.Принципи стратегії (політики):                

 • дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність ЗДО № 28 – дитина;
 • автономність. Самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку ЗДО №28, виборі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим до­кументам, Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладу взаємопов’язані, що створює взаємозалежність між ними;
 • цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпо­рядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

 

 • вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результа­тивність освітньої діяльності;

 

 • партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб’єктів, освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб, готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

 

 • відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

 

 • гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

 

 • інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці ЗДО №28 ідеї, технології, методики, пов’язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

 

2.4. Процедури  забезпечення якості освіти

2.4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контр­оль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, ре­зультатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

– удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів  освіти;

– посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

– формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти ЗДО №28;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

– максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.

2.4.2. Процедура Контролю у ЗДО №28 визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклогра­ми, відповідно до методичних рекомендації,

2.4.3. Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у ЗДО №28 напрямів.

2.4.4. Для процедур Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту доби­раються доцільні методи та джерела отримання інформації.

2.4.5. Моніторинг є методом та формою Контролю.

2.4.6. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

– аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

– звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;

– проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку за­кладу дошкільної освіти у Програмі розвитку;

– аналізу підсумків діяльності ЗДО №28 за навчальний рік та оздоровчий період – щорічне самооцінювання.

2.4.7. План роботи ЗДО №28 на навчальний рік та оздоровчий період є програ­мою реалізації процедур ВСЯЗО.

2.4.8. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО:

 • документи:

– Програма розвитку ЗДО №28 на три роки;

– План роботи на навчальний рік та оздоровчий період;

– План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

– Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

– Накази керівника.

 • матеріали:

– проблемний (комплексний) аналіз;

– аналіз підсумків діяльності ЗДО №28 за навчальний рік та оздоровчий період;

– циклограма внутрішнього контролю ЗДО №28 на навчальний рік;

– методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

 

 

ІІІ. Організаційно-функціональна структура                                          внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 

3.1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти:

– формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу дошкіль­ної освіти і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення пе­дагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

– готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у ЗДО № 28, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

– організовує проведення у закладі контрольно-оцінних процедур;

– забезпечує умови для підготовки педагогів ЗДО № 28, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

– організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), збе­рігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні ЗДО №28;

– формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

– ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результа­тів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2. Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

– розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності ЗДО №28: параметри, критерії та показники, методи та форми;

– беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів ЗДО №28;

– формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні ЗДО №28.

3.1.3. Педагогічна рада:

– діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

– розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності ЗДО №28;

– ухвалює рішення щодо питань функціонування ЗДО №28, оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

ІV. Kритерії, правила і процедури                                                                      оцінювання здобувачів дошкільної освіти

 

4.1. Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентності вихованців відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

4.2. Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти визначені в Освітній програмі ЗДО №28.

4.3. Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається в групах і методичному кабінеті у теках відповідно до вікової категорії здобувачів освіти.

4.4. Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

– на початку навчального року (вересень) – проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей;

– у кінці навчального року (квітень – травень) – з метою порівняльного аналізу результатів на початок і кінець року.

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи іншої ди­тини.

4.5. Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

4.6. Моніторинг проводять вихователі, фахівці – музичні керівники, інструктор з фізичного культури. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює сестра медична старша. За потреби діагностичні процедури може проводити вихователь-методист.

4.7. Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії розвитку і оцінюють єдину картину у віковій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своєчасні коригувальні дії з наданням рекомендацій батькам або особам, які їх замінюють.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати організованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо.

4.8. Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмового матеріалу за освітніми лініями; формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на новий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу у групах.

4.9. Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться у склад підсумкового аналізу діяльності ЗДО №28 за навчальний рік, обговорюється на засіданні педагогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

4.10. Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів фіксуються у Плані роботи ЗДО №28.

 

V. Критерії, правила і процедури оцінювання                                          професійної діяльності педагогічних працівників

 

5.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів ЗДО №28 відбувається під час атестацій та у міжатестаційний період.

5.2. Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

5.2.1. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗДО №28, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивного оцінювання є всебічний аналіз освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо.

5.2.2. Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації,

5.2.3. Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності, виходячи з:

– динаміки розвитку базових якостей дітей;

– емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності;

– раціональної організації предметно-просторового розвивального середовища, створення соціальної ситуації розвитку;

– варіативних форм взаємодії з дітьми;

– реструктуризації змісту освітньої діяльності;

– рівня та форми залучення батьків в освітній процес.

5.2.2. Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компетентності педагога – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається у методичному кабінеті.

5.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період.

5.3.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи ЗДО №28 на навчальний рік та оздоровчий період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

5.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематичного контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення.

5.3.3. Під час підсумкового контролю за результатами діяльності ЗДО №28 за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу розробити індивідуальний проєктний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

5.3.4. Методика формування індивідуального проєктного плану розвитку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу здійснюється відповідно до методичних рекомендацій.

5.3.5. Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали індивідуальних проєктних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

5.4. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до порядку підвищений кваліфікації. Результатом оцінювання у міжатестаційний період є побудова індивідуального проєктного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична допомога.

5.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників:

– План роботи ЗДО №28 на навчальний рік та оздоровчий період;

– Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

– протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії, атестаційний лист;

– накази керівника.

 

 

 1. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, наявність інформаційних систем для ефективного управління закладом дошкільної освіти

 

6.1. Визначеність системи планування та організації діяльності ЗДО №28.

6.1.1. Сформована стратегія – Програма розвитку ЗДО №28, яка відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за напрямами діяльності, чіткою й вимірюваною, в якій відстежуються перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації Програми розвитку звітує директор на засіданні педагогічної ради, загальних зборах (конференції) колективу. Проєкт нової Програми розвитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювання, проєкт обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджується керівником.

6.1.2. Сформована тактика діяльності – План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та оздоровчий період (можуть формуватися окремими планами):

–  ураховані визначені у Програмі розвитку перспективні заходи;

– побудована па засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закладу дошкільної освіти за минулий період;

– структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення річних завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку;

– до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти.

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради.  План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджується директором.

6.2. Ефективність кадрової політики:

– укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорійності;

– створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес;

– обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

– відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

– цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

– координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;

– формування та розвиток корпоративної культури.

6.3. Організація єдиного інформаційного простору (розвиток інформаційних систем).

– Сформовані системи інформаційного забезпечення управління ЗДО №28.

– Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.

– Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст інформації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповнюється й вчасно оновлюється.

6.4. Діяльність органів громадського самоврядування.

– Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу та батьків.

– Діє орган самоврядування працівників закладу.

– Діє орган батьківського самоврядування.

– Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво.

 

VII . Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації                                                 освітнього процесу, створення інклюзивного освітнього середовища

 

7.1. Матеріально-технічні умови.

7.1.1. Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території.

– Територія та приміщення чисті і оханні. Обладнання території та приміщень справне.

– Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторонніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

– На території закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку рослин, дерев, кущів з колючими, отруйними плодами (Додаток 1 до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 24.03.2016 № 234).

– Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.

– Систематично (щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

– У ЗДО №28 забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього процесу.

– Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому та другому поверхах та забезпечені окремими входами.

– Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від решти групових приміщень.

– Групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

– Майданчики обладнані тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості вікових груп.

– У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає санітарним нормам.

– Приміщення прибрані, утримуються в порядку й чистоті. Здійснюється щоденне вологе прибирання та провітрювання усіх приміщень. Меблі, обладнання, опалювальні прилади, підвіконня, стіни, ручки дверей тощо щоденно протираються. Столи в ігрових групових приміщеннях, після кожного прийому їжі миються. Облаштовані туалети, утримуються в належному стані.

– У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освітнього процесу,

7.1.2. Групові приміщення, музична зала оснащені сучасним обладнанням, меблями та засобами навчання.

7.1.3. У ЗДО №28 дотримуються вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

7.2. Освітньо-методичні умови.

7.2.1. Освітній простір групових приміщень, музичної зали та інших основних приміщень забезпечує реалізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій.

7.2.2. Компоненти предметно-просторового розвивального середовища у групах відповідають освітнім програмам та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним вимогам (трансформованість, поліфункціональність, варіативність, доступність, безпечність).

7.2.3. Добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам Переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ від 19 грудня 2017 року № 1633)

7.3. Психолого – педагогічні умови.

7.3.1. Забезпечення емоційного благополуччя через безпосереднє спілкування з кожною дитиною; шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттів і потреб; формування та підтримка її позитивної самооцінки, впевненості у власних можливос­тях і здібностях.

7.3.2. Використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, що відповіда­ють їхнім віковим та індивідуальним особливостям.

7.3.3. Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини.

7.3.4. Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, зокрема які належать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а також мають різні (зокрема обмежені) можливості здоров’я; розвиток у дітей комунікативних здібностей, що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками; розвиток вміння працювати в групі однолітків в різних видах діяльності.

7.3.5. Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вільного вибору специфічних для них видів діяльності, учасників спільної діяльності та спілкування; для прийняття дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через недирективну допомогу дітям у різних видах діяльності.

7.3.6. Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства.

7.3.7. Партнерська взаємодія з батьками. Підтримка батьків (законних представників) у вихованні та розвитку дітей, охороні й зміцненні їхнього здоров’я, залучення сімей безпосередньо в освітню діяльність.

7.4. Медико-соціальні умови,

7.4.1. Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

 • Функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнанням.
 • Медичне обслуговування дітей здійснюється медичним працівником (сестрою медичною старшою) відповідно до її функціональних обов’язків, у разі потреби надається домедична допомога.
 • Організація заходів щодо дотримання протиепідемічного режиму.
 • Проведення медичними працівниками санітарно-просвітницької роботи (гігієнічне виховання дітей, формування навичок здорового способу життя тощо) з працівниками закладу і батьками вихованців.
 • Планування та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організаційних формах.
 • Наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти.
 • Планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання (2 рази упродовж навчального року).
 • Проведення контролю за станом здоров’я дітей, за санітарно-гігієнічним режимом у ЗДО №28.
 • Надання рекомендацій з режиму адаптації дітей в закладі дошкільної освіти, визначення функціональної готовності дітей до навчання у школі тощо.

7.4.2. Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

– Дотримання вимог законодавства щодо впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчування продуктів (НАССР) операторами ринку на харчоблоці ЗДО №28.

– Забезпечення різноманітного корисного та збалансованого харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти.

– Виконання натуральних норм харчування.

– Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо харчування здобувачів дошкільної освіти.

– Сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти в процесі організації харчування.

– Здійснення контролю за організацією харчування та дотриманням питного режиму.

7.5. Умови інклюзивної освіти.

– Розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами.

– Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.

– Вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

– Забезпечення гранично допустимої наповнюваності груп за віком.

– Забезпечення здобуття дошкільної освіти вихованцями відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

– Забезпечення обладнання освітнього середовища для надання корекційно- розвиткових, психолого-педагогічних освітніх послуг.

– Забезпечення формування ключових компетентностей для подальшого самостійного життя, розвиток природніх здібностей і обдарувань, творчого мислення та уяви.

 

 

VІІІ. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

 

8.1. Система та механізм забезпечення академічної доброчесності визначається спеціальним Положенням про дотримання академічної доброчесності працівниками закладу дошкільної освіти №28, схваленим педагогічною радою (протокол №2  від 22.12.2021р.) та затверджене наказом ЗДО№28 від 22.12.2021р. № .

8.2. Педагогічні працівники дотримуються вимог академічної доброчесності:

– посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;

– виконують норми законодавства про авторське право й суміжні права;

– надають достовірну інформацію про:

 • методики й результати досліджень,
 • джерела використаної інформації,
 • власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;
 • об’єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти дітей,

8.3. Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності.

8.4. Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності встановлена Законом України «Про освіту»:

– позбавлення педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

– отримання відмови у присвоєнні ступенів, звань та категорій;

– втрата права працювати у деяких закладах або займати деякі посади.

8.5. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 1. Заключні положення

 

9.1. Це Положення схвалюється рішенням педагогічної ради та затверджується і вводиться в дію наказом директора ЗДО.

9.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора ЗДО.

 

 

Критерії та індикатори

для самооцінювання освітніх і управлінських процесів  закладу                                                                                  дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради»

Вимога організації освітніх і управлінських

процесів у закладі дошкільної освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації
1 2 3 4
І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»
1.1. Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці 1.1.1. Будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти є безпечними, доступними та комфортними 1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним

 

1.1.1.1. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.2.  У закладі дошкільної освіти забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі

 

1.1.1.2. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечуються розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей)

 

1.1.1.3. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

1.1.1.4. У закладі дошкільної освіти облаштовані та використовується ресурсна кімната для проведення відповідних занять зі здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами (у разі наявності)

 

1.1.1.4. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.1.5. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги 1.1.1.5. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних працівників)

Вивчення документації

1.1.2. Заклад дошкільної освіти забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу 1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам 1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним

обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу

1.1.2.2. Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)
1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування 1.1.4.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 1.1.4.3. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.4. Організація харчування у закладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.4. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна домедична допомога 1.1.5.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи 1.1.5.2. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму 1.1.5.3. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування 1.1.5.4. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах 1.1.5.5.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.6. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання 1.1.5.7. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь- яких форм насильства та дискримінації 1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу 1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому

 

1.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка

 

 

1.2.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

 

 

1.2.1.3. Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору 1.3.1. У закладі дошкільної освіти створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами 1.3.1.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу

 

 

1.3.1.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

1.3.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, що визначені індивідуальною програмою розвитку (у разі потреби)

 

1.3.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.1.3. У закладі дошкільної освіти налагоджено роботу з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створено команди психолого-педагогічного супроводу, розроблено індивідуальні програми розвитку), відстежується результативність діяльності тощо

 

1.3.1.3.Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.3.2. Заклад дошкільної освіти взаємодіє із батьками здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття дошкільної освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами) 1.3.2.1. У закладі дошкільної освіти індивідуальні програми розвитку розробляються за участі батьків та створюються умови для залучення асистента дитини в освітній процес (за потребою)

 

 

1.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.2.2. У закладі дошкільної освіти асистент вихователя допомагає педагогам в організації освітнього процесу, співпрацює та залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів діяльності

 

 

1.3.2.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

1.3.2.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується співпраця з інклюзивно-ресурсним центром, навчально-реабілітаційним центром чи іншими закладами щодо супроводу та підтримки здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами

 

1.3.2.3. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію завдань програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій 1.3.3.1. Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних приміщеннях закладу дошкільної освіти, відповідає віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та сприяє формуванню у них різних видів компетенцій

 

1.3.3.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

1.3.3.2. Добір іграшок, посібників та обладнання для формування й облаштування предметно-просторового розвивального середовища у закладі дошкільної освіти відповідає встановленим вимогам

 

1.3.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2.1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується Базовий компонент дошкільної освіти 2.1.1.1. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за програмами, затвердженими в установленому порядку 2.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.2. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти) 2.1.1.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
2.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг стану і результатів освітньої діяльності 2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення 2.1.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі 2.2.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей 2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі 2.2.1.1.Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти відповідає віковій групі 2.2.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»
3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 3.1.1.1. Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою 3.1.1.1. Вивчення документації
3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти планують освітній процес, об’єктивно оцінюють його результативність 3.1.1.2. Вивчення документації
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями 3.1.2.1. Педагогічні працівники володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу 3.1.2.1. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.2.2. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології 3.1.2.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.2.3. Педагогічні працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки 3.1.2.3. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.3. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси 3.1.3.1. Педагогічні працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, вебсайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки 3.1.3.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.4. У закладі дошкільної освіти мовою освітнього процесу є державна мова 3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови 3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)
3.1.4.2. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою 3.1.4.2.Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації 3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності 3.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.2.2. Педагогічні працівники діляться досвідом роботи з колегами 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп, ініціюють та/або реалізують освітні проекти 3.2.2.1.Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3. Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним 3.3.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний зворотній зв’язок 3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці 3.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
3.3.3. У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва та інших форм професійної

співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво) 3.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3.4. У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу 3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові 3.3.4.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти 3.4.1. У закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет 3.4.1.1. Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги 3.4.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти 3.4.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.4.1.3. Інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу 3.4.1.3.Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

ІV. Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»
4.1. Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань 4.1.1. У закладі дошкільної освіти сформовано стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 4.1.1.1. Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування) 4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності 4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної освіти реалізує стратегію його розвитку та актуальні завдання, висвітлює всі напрямки діяльності 4.1.2.1. Вивчення документації
4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної освіти та батьки здобувачів дошкільної освіти залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти 4.1.2.2. Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)
4.1.3. У закладі дошкільної освіти сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти 4.1.3.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється систематичний аналіз функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 4.1.3.1.Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 4.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища 4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів дошкільної освіти задоволені загальним психологічним кліматом у закладі дошкільної освіти і діями керівника щодо формування

відносин довіри та конструктивної співпраці між ним

4.2.1.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою

діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу дошкільної освіти/ інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах)

 

4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу 4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано кадровий склад

(наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.3.1.2. Педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства 4.3.1.2. Вивчення документації
4.3.2. Керівник закладу дошкільної освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності 4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 4.3.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності 4.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3.2. Педагогічні працівники вважають, що керівник закладу дошкільної освіти сприяє їхньому професійному розвитку 4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.4. Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою 4.4.1. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.2. Опитування (анкетування батьків)
4.4.2. Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 4.4.2.1. Керівник сприяє участі громадського самоврядування , пропозиції працівників закладу та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень 4.4.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти 4.4.3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу 4.4.3.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.4.4. У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально-технічна база 4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу 4.4.4.1.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності 4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення 4.5.1.1. Вивчення документації
4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності 4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її 4.5.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції 4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції 4.5.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)