Меню на середу 8 лютого Сніданок: Банош по-гуцульськи з твердим сиром. Хліб цільнозерновий з маслом. Молоко. Обід: Суп гороховий з грінками. Вареники з м’ясом. Компот з фруктів. Вечеря: Салат з капусти і моркви. Куліш (крупа пшоняна) з курячим м’ясом. Чай трав’яний.

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ЗДО №28

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою закладу дошкільної освіти № 28

Протокол  від 22.12. 2021 № 2

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом закладу дошкільної освіти № 28

від  22. 12.2021 № 26-О

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність

 учасників освітнього процесу

    закладу дошкільної освіти №28

             загального розвитку

        Ужгородської міської ради

            Закарпатської області

 Додаток до наказу

закладу дошкільної освіти №28

загального розвитку Ужгородської

міської ради Закарпатської області

від «22» грудня 2021 р. № 26-О

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

закладу дошкільної освіти №28 загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про академічну доброчесність у закладі дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу.

 

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право та суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку ЗДО № 28, та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу, підтримки взаємовідносин між  працівниками, батьками, громадськістю, іншими учасниками освітнього процесу, запобіганні порушення академічної доброчесності.

1.4. Працівники ЗДО №28 та батьки здобувачів дошкільної освіти зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності, педагогічної етики, моралі, поважати гідність та права всіх учасників освітнього процесу, особистим прикладом утверджувати у вихованців повагу до суспільної моралі, цінностей, зокрема правди, справедливості, гуманізму, толерантності.

 1. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час здійснення організації освітньої діяльності закладу та з метою забезпечення довіри до результатів навчання, виховання та творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в ЗДО №28 необхідно дотримуватися наступних принципів:

– професіоналізму та компетентності;
– демократизму;
– законності;
– верховенства права;
– партнерства та взаємодопомоги;
– соціальної справедливості;
– поваги та взаємної довіри;
– відкритості та прозорості;
– відповідальності за порушення академічної доброчесності.

 

2.3. Заклад дошкільної освіти № 28 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, громадських і релігійних організацій.

2.4. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками ЗДО №28 передбачає:

– дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»;

– дотримання норм Конституції України;

– дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти;

– дотримання загальноприйнятих етичних норм;

– дотримання норм законодавства про авторське право;

-дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

– повагу до осіб – учасників освітнього процесу;

– об’єктивне та неупереджене ставлення до працівників закладу, учасників освітнього процесу;

– об’єктивне оцінювання рівня сформованості компетентностей вихованців ЗДО;

– надання достовірної інформації;

– використання у роботі інформації лише з перевірених та достовірних джерел;

– якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

– впровадження в свою діяльність інноваційних методів діяльності;

– підвищення своєї кваліфікації;

– дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;

– нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

– повідомлення адміністрації ЗДО №28 у разі отримання для виконання рішень та доручень, які є незаконними або такими, що ставлять загрозу законам, правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, учасникам освітнього процесу, державним або суспільним інтересам;

– відсутність хабарів за отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань; питань, пов’язаних з організацією та наданням  освітніх послуг;

– відповідальність за порушення академічної доброчесності.

 

ІІІ. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

3.1. Порушенням академічної доброчесності вважається: плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, продаж професійних текстів, кваліфікаційних робіт, творчих робіт, оформлення досвіду роботи, приписування результатів колективної діяльності або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів осіб, які не брали участь у створенні продукту, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

 • Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають: навчальні проєкти, кваліфікаційні роботи (проєкти), методичні праці, досвід роботи, конспекти занять, сценарії свят, розваг, а також інтелектуальні матеріали курсів підвищення кваліфікації.

Форми академічного плагіату:

– використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

– фрази або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

– спотворене представлення чужих ідей;

– представлення в якості власного твору матеріалу, що був отриманий з Інтернету, або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

 • Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих методичних матеріалів, як нових результатів.
 • Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі .
 • Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу .
 • Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу.
 • Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
 • Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
 • Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

 

3.2. За порушення правил академічної доброчесності працівники закладу дошкільної освіти притягуються до таких форм відповідальності:

– дисциплінарна;

– адміністративна ;

– відмова у встановленні педагогічної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

– позбавлення встановленої категорії чи присвоєного педагогічного звання;

– інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення з посади за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

 

 

 

ІV. Організація роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності

4.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі дошкільної освіти №28 створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).

4.2. Комісія наділяється правом приймати та розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції керівнику щодо накладання відповідних санкцій.

4.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ЗДО та цим Положенням .

4.4. Склад Комісії ухвалюється педагогічною радою, затверджується наказом директора ЗДО. Термін повноважень Комісії становить 3 роки.

4.5. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.

4.6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у терміни визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

4.7. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

4.8. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

4.9. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на зборах трудового колективу.

4.10.  Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

4.11. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

4.12. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

4.13.  Повноваження Комісії:

 • одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
 • залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
 • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики працівників закладу дошкільної освіти №28;
 • готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність закладу;
 • надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;
 • інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.
 1. Попередження академічної недоброчесності

 

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО може використовуватися такий комплекс профілактичних заходів:

 • ознайомлення працівників з цим Положенням;
 • інформування працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;
 • розповсюдження методичних матеріалів;
 • посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих документів;
 • проведення практикумів, навчальних занять щодо правильності написання та оформлення методичних матеріалів (методичних посібників на присвоєння педагогічного звання, матеріалів для друку у фахових виданнях, на освітніх платформах, веб-сайті ЗДО), вимог щодо належного оформлення цитування, посилань на використані джерела інформації;
 • експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня;
 • проведення опитування учасників освітнього процесу щодо випадків порушення академічної доброчесності.
 • здійснення просвітницької співпраці з батьками, акцентування їхньої уваги на важливості морально-етичного виховання дошкільників у сім’ї.
 • оприлюднення даного Положення на офіційному сайті ЗДО №28;
 1. Заключні положення

6.1. Це Положення схвалюється рішенням педагогічної ради ЗДО, затверджується та вводиться в дію наказом директора ЗДО №28.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора ЗДО№28.